Skip to main content

เส้นทางสู่นวัตกร


BA
Course for : นักศึกษา
Enrollment in this course is by invitation only

 

 

 

เส้นทางสู่นวัตกร

Path toward Innovators

--------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ประเภทนวัตกรรม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมธุรกิจ  ขั้นตอนการคิดค้นนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ


วัตถุประสงค์

1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรมต่อองค์กรธุรกิจได้
2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของนวัตกรรมได้
3 : ผู้เรียนสามารถระบุขั้นตอนการคิดค้นนวัตกรรมได้และทักษะการเป็นนวัตกรได้

 

เกณฑ์การวัดผล

1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท
3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน Discussion
4. แบบทดสอบหลังเรียน Final Exam


ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้

 

คุณสมบัติของผู้เรียน

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

E-MAIL : kittipongkong@pim.ac.th

 

 

 
พัฒนาโดย โครงการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ระบบเปิดของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM MOOC)

 
 
  1. Course Number

    PM1BA6213
  2. Classes Start

  3. Classes End